فرایند درمان با اوزون

رای دهی: 4 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

ازوزن درمانی

فرایند درمان با اوزون

این درمان باعث بهبودی آسیب دیدگی های مزمن بازسازی مفاصل بهبودی مفاصل ناشی از آسیب دیدگی های ورزشی و بهبودی کلی از درد مفاصل ماهیچه ها و عصب ها شود اوزون درمانی می‌تواند در مفاصل زیر پوست و داخل تاندونهای و ماهیچه ها تزریق شود پاسخگویی افراد به این درد ها متفاوت است اما در شرایط خاص افراد به ۳ تا ۵ جلسه برای درمان نیاز دارند اکثر افراد بعد از انجام این روش با کاهش درد مواجه می شوند.